xtrade logo

Thông tin Giao dịch

Kiểm soát rủi ro và các loại lệnh

Mua và Bán ở các mức giá thị trường

Là một nhà giao dịch trên thị trường, bạn có thể sử dụng Xtrade để mua và bán các công cụ CFD tại giá thị trường hiện tại (điểm giữa của chênh lệch giá được đặt cho từng công cụ riêng lẻ). Xtrade cung cấp các loại lệnh có sẵn trên Nền tảng Giao dịch của chúng tôi. Xtrade cho phép Lệnh Giới hạn khả dụng để hỗ trợ bạn tối thiểu rủi ro của mình.

Lệnh Cắt Lỗ (Mức Lỗ Tối Đa)

Lệnh Cắt Lỗ là cách thức tuyệt vời giúp bạn tránh việc nếm trải thiệt hại lớn, nếu công cụ (Cổ phiếu, Ngoại hối, Hàng hóa hoặc Chỉ số) diễn biến theo hướng không có lợi. Lệnh Cắt Lỗ hướng dẫn Xtrade đóng vị thế giao dịch khi hoặc nếu công cụ đạt đến mức giá cụ thể.

Khi cổ phiếu đạt đến mức giá này, Lệnh Cắt Lỗ sẽ trở thành lệnh thị trường. Lệnh Thị trường ngay lập tức hướng dẫn Xtrade đóng vị thế giao dịch tại mức giá tốt nhất có thể. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong một thị trường biến động mạnh bạn có thể không nhận được mức giá chính xác mà bạn đã mong muốn, nhưng đó sẽ là mức giá sát nhất có thể.

Lệnh Cắt Lỗ cũng có thể được sử dụng để bảo vệ lợi nhuận trên cổ phiếu đang diễn biến theo hướng có lợi. Bạn có thể thiết lập lặp đi lặp lại mức giá để đóng một vị thế giao dịch và Lệnh Cắt Lỗ sẽ hướng dẫn Xtrade đóng vị thế giao dịch nếu đạt đến mức giá này.

Lệnh Chốt Lãi

Lệnh Chốt Lãi (Lãi Giới Hạn) là một cách thức tuyệt vời để bảo vệ số tiền lãi của bạn trong trường hợp giá công cụ (Cổ phiếu, Ngoại hối, Hàng hóa hoặc Chỉ số) diễn biến theo chiều hướng có lợi. Lệnh Chốt Lãi hướng dẫn Xtrade đóng vị thế giao dịch khi hoặc nếu công cụ đạt đến mức giá định sẵn.

LƯU Ý: Trong các điều kiện thị trường bất thường, các CFD có thể biến động nhanh chóng để phản ánh các sự kiện không thể tiên đoán được mà cả bạn và Công ty đều không kiểm soát được. Kết quả, các hướng dẫn cắt lỗ của bạn có thể không được thực thi ở mức giá đã tuyên bố (có thể áp dụng mức trượt giá âm) do đó một lệnh "cắt lỗ" không thể đảm bảo để hạn chế thiệt hại trong các điều kiện thị trường bất thường.

Giao dịch Hợp đồng chênh lệch (CFD) hàm chứa rủi ro rất lơn. Giao dịch FX/CFD hàm chứa mức độ rủi ro rất lớn và bạn có thể mất toàn bộ số vốn đầu tư. Hãy chắc chắn rằng bạn hoàn hiểu rõ các rủi ro liên quan.